Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 29 april 2010

 

Närvarande:

Monica Gustafsson, Ulla Sjösten, Erik Häll, Leif Svensson, Silvano Insalaco, Linn Johansson, Kajsa Gustafsson, Agneta Svensson, Roland Schaarschuch, Lena Borg, Nicklas Schaarschuch, Jan Johansson, Claes Lissing.


 

 

§ 1

Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

Mötets öppnande

§ 2

Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Ida Qvarnström och Leif Svensson.

 

Ordförande sekreterare justerare

§ 3

Föreslagen dagordning godkändes.

 

Godkännande av dagordning

 

§ 4

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.

 

Föregående mötes protokoll

 

§ 5

Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes igenom, godkändes och lades därefter till handlingarna.

 

Verksamhets-berättelse

§ 6

Den ekonomiska redogörelsen redovisades. Tillgångarna den 31/12 2009 var 31 639 kronor. Revisionsberättelsen lästes upp och lades med ett godkännande till handlingarna.

 

Ekonomisk berättelse, revisions­berättelse

 

§ 7

 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Ansvarsfrihet

§ 8

Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Monica Gustafsson och Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

 

Firmateckning

§ 9

Val och bekräftelser av föreningens ledamöter enligt bilaga. Kyrkans representanter kan komma att ändras. Dessutom invaldes Roland Schaarschuch i styrelsen. Som styrelsens ordförande valdes Monica Gustafsson.

 

Val

 

§ 10

Val av revisorer och ersättare enligt bilaga.

Val av revisorer och ersättare.

§ 11

Inga skrivelser fanns att redovisa.

Skrivelser

 

§ 12

Roland Schaarschuch visade broschyren för cykelrundan runt Årydsjön. Turistbyrån i Växjö kontaktas för ytterligare synpunkter. Trycks i 1000 ex. Placeras även som PDF-fil på hemsidan samt på Google Maps.

Roland rapporterade att satsning på skatebana i Åryd blir dyr. Föreningsrådet tar upp frågan igen vid senare tillfälle.

 

Rapporter

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Åryds Föreningsråd beslutade att från och med 1 maj 2010 ta över verksamheter och medel från Åryds Folkets Hus Ekonomisk Förening som beslutat lägga ner sin verksamhet. Bioverksamheten övertas som en sektion i Åryds Föreningsråd. Förvaltning av lokalen Vidingehem 335-501 på Masugnsvägen 1 tas också över.

Medel som skall överföras till Åryds Föreningsråd:

Bioverksamheten         11 149 kr

Kontantkassa                     700 kr

Plusgiro                        62 349 kr

KF Sparkassa               24 718 kr (+ eventuell ränta)

Följande villkor för övertagandet godkändes av Åryds Föreningsråd:

Av bioverksamhetens medel reserveras ca 10 000 kr för upprustning av bions ljudutrustning.

Åryds Föreningsråd betalar de kostnader som uppstår för överlåtningshandlingar och lagfart gällande fastigheten Hemset 1:51 som Åryds Folkets Hus Ekonomisk Förening beslutat ge som gåva till Åryds Idrottsklubb.

 

Övertagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Lena Borg valdes till ansvarig för uthyrning av lokalen på Masugnsvägen 1. Ytterligare någon person med lokalansvar önskas.

Marknadsföring och uthyrningsregler placeras på hemsidan. Viktigt att följa upp att reglerna följs och att hela styrelsen tar ansvar för att det fungerar.

Claes Lissing ordnar överföringen av Hemset 1:51 till ÅIK.

Lena Borg har köpt inredningsdetaljer till lokalen.

Tälten förvaras i stallet vid herrgårdsparken.

Sommarkafé startar midsommarafton. Ett separat möte med kaféansvariga kommer att hållas före midsommar.

Anders Lindoff, som avböjt omval till styrelsen, tackas för alla insatser under 13 år i styrelsen. Anders, som inte kunde närvara, kommer att avtackas vid kommande möte.

 

Övrigt

§ 15

Nästa möte är den 1 juni 2010 kl. 19 i lokalen på Masugnsvägen 1.

Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat.

 

Avslutning

 

Åryd, dag som ovan

 

 

 Claes Lissing                                                                 Monica Gustafsson

……………………….                                                  …………………………….

Claes Lissing, sekr                                                           Monica Gustafsson, ordf

 

Justeras:

 

Ida Qvarnström                                                             Leif Svensson

 ……………………………..                                         ……………………………..

Ida Qvarnström                                                               Leif Svensson

 

 

Åryds Föreningsråd

 

Val och bekräftelser av föreningarnas ledamöter 2010

 

Ledamot: Jan Johansson                             2 år                ÅIK

                Agneta Svensson  2 år                Företagarföreningen

-”-            Ida Qvarnström                         2 år                enskild                                      

-”-            Peter Ekberg                             2 år                enskild                                      

(-”-           Monica Karlsson 1 år                Hemmesjö församling, fyllnadsval)

ej klar

-”-             Roland Schaarschuch               2 år                enskild (nyval)

 

Ersättare        alla 1 år

 

Leif Svensson, ÅIK                                          

Sven-Olov Wargklev, Hembygdsföreningen

Silvano Insalaco, enskild

Karin Karlsson, PRO

(Anna Borgström, Hemmesjö församling) ej klar

 

Övriga ledamöter

 

Ledamot:        Monica Gustavsson              1 år kvar        enskild

-”-                 Claes Lissing                        1 år              Hembygdsföreningen

-”-                 Erik Häll                              1 år             PRO

-”-                 Lena Borg                            1 år              Barn- och familjeföreningen   

 

 

 

 

Revisorer                             Ulla Sjösten och Sven-Gunnar Tuvner

Revisorssuppleanter             Bengt Sjösten och Gösta Petersson