UTVECKLINGSPLAN - åRYD

 

Bostäder, boendemiljöer, byggande

 

Nuläge: Invånarantalet i Åryd är ca: 700 (Hemmesjö med Tegnaby församling, ca: 1500). De allra flesta bor i egen villa. Vidingehem har 67 lägenheter i Åryd. 1rok 9 st, 2 rok 38 st, 3 rok 13 st, 4 rok 6 st, 5 rok 1 st. Senast bebyggt är Fridhemsområdet, gammal bruksmiljö med hus uppförda i gammal bruksstil i en mycket vacker miljö. Byggklara tomter för villabebyggelse finns.

 

Bra/Styrkor: Naturskön, vacker miljö. Nära till vatten och Årydsjön. Det är också billigare att bygga ett hus i Åryd än i Växjö. Det finns f.n. inga lediga lägenheter, vilket inte enbart är bra. Bra boende förutsätter en bra service, som affär, skola, post, kommunikationer m.m. och f.n. kan detta tillgodoses, men det kunde vara bättre.

Bruksmiljön och dess vackra miljö ser vi som en styrka.

 

Dåligt/Svagheter Saknas boende för äldre som vill sälja villan och flytta till lägenhet. Saknas även s.k. servicelägenheter för äldre.

Det finns tomter lediga för villabyggande, som är svåra att bli av med.

 

Förslag till åtgärder: Bygga klart på Fridhemsområdet, som var planerat. Förslagsvis servicelägenheter eller vanliga lägenheter.

 

 

Vård och omsorg

 

Nuläge: Hemtjänsten utgår från Växjö hemtjänstgrupp, Anna Trolle.

 

Fotvård erbjuds var tredje månad på Träffen, Åryd. Distriktssköterskan kommer en gång i veckan. Ej under semesterperioden. Kommunens sköterska kommer vid behov.

 

Många aktiviteter erbjuds:

Möten, terapi, studiecirklar, sångcirkel, bingo, kulturdagar, resor, boule samt en trevlig och god gemenskap.

 

Bra/Styrkor: Lokalen Träffen är ljus och fin och en bra samlingsplats för de äldre.

 

Dåligt/Svagheter: Distriktssköterskan är för sällan i Åryd.

Hemtjänsten borde vara lokaliserad till Åryd som tidigare för att ge våra äldre en trygghet i sin tillvaro. Förändringen har medfört stor upprördhet både bland de äldre och hemtjänstpersonalen.

 

Förslag till åtgärder: Servicelägenheter behövs. Förslagsvis bygga på Fridhemsområdet.

Distriktssköterskan bör komma oftare.

Hemtjänsten bör vara lokalt förankrad.

 

 

 

 

 

 

Skola, utbildning och kompetensutveckling

 

Nuläge: Grundskola 7-12 år, antal barn 148

Förskoleklass, 6 år, 16 barn

Öppen verksamhet, 10-12 år, 45

Skolbarnomsorg, 7-9 år, 61 barn

Två daghem, antal barn 1-5 år, 30 barn, 8 personal

4 dagbarnvårdare, 23 barn

Sammanlagd personal, 45

 

Bra/Styrkor: Skolan har byggts om och fått ändamålsenliga lokaler med plats för fritids och 6-årsverksamhet. Skolan är liten och det är nära till daghem och bibliotek.

Bredband finns.

 

Dåligt/Svagheter: Vad gäller kompetensutveckling, så är det dåligt med kursutbud på orten.

 

Förslag till åtgärder: Förbättra kursutbudet genom kontakter med ex.vis studieförbunden.

 

 

Kommunikationer/Kollektivtrafik

 

Nuläge: Bussar från Åryd till Växjö: mån-fre 6.10, 6.50, 7.25, 8.20, 12.30, 15.00 (on, fr) vintertid, 16.15, vintertid, 16.45, 17.40, 18.45, lör 9.45 vintertid, 13.25 vintertid 21.05 vintertid. Denna buss utgår från Tegnaby och går från Åryd kl. 21.05. Den borde utgå från Växjö i stället.

 

Bussar från Växjö till Åryd: mån-fre 6.30, 8.00, 12.10, 14.25 (on, fr) vintertid, 15.45 vintertid, 16.20, 17.10, 18.25, 21.50, lör 9.25, vintertid, 13.05, vintertid

Nattbuss, lör natt 01.00

 

Bra/Styrkor:

 

Dåligt/Svagheter: Fler bussförbindelser är önskvärt.

Det är dyrt att åka buss jämfört med Växjö. 15 kr i Växjö om man åker tvärs över staden och 29 kr från Åryd till Växjö, vilket är ungefär samma sträcka.

 

Förslag till åtgärder: Fler bussförbindelser.

Samma taxa som i Växjö

 

 

IT/Tele, Digital kommunikation

 

Nuläge: Bredband finns till hyreshusen. ADSL är på gång till övriga.

 

Bra/Styrkor: Bra för alla i samhället.

 

Dåligt/Svagheter:

 

Förslag till åtgärder:

 

 

Trafikmiljöer, säkerhet, skyltning

 

Nuläge: Tung trafik genom samhället till Industribyn och även av bussar. Tre busshållplatser varav en finns en bit från affären.

Skyltar finns dels på Kalmarvägen – Åryd – Bruksmiljö och strax innan samhället – Åryd. Inne i samhället skyltar som visar till Industribyn, Bruksmiljön.

 

Bra/Styrkor: Väggruppen har under många år arbetat med frågorna. Erfarenheter man gjort är att det är nödvändigt att ha kontaktpersoner som kan hjälpa till med olika ärenden. I nuläget har man upparbetat sådana kontakter.

 

Dåligt/Svagheter: Bussmiljön vid affären har förbättrats men det finns fortfarande inte någon bra vändplats för bussarna.

I dagsläget finns bara en hållplats med tak, vilket de andra också borde ha.

 

Förslag till åtgärder: ”Välkommen till Åryd” skyltar är på gång och en informationstavla behövs också.

Förbättra vändmöjligheter för bussarna.

Tak över resterande hållplatser.

 

Näringslivsutveckling och sysselsättning

 

Nuläge: Industribyn, anställda 60 – 70 personer, 9 företag

Affären, Time, 2 anställda

Svenska Kyrkan, 6 anställda

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster, 23 anställda, 5 arbetsställen

Metallindustri, 21 anställda, 3 arbetsställen

Utbildning, 19 anställda, 1 arbetsställe (lärare skolan)

Förlagsverksamhet, 4 anställda, 3 arbetsställen

Företagstjänster, 3 anställda, 1 arbetsställen

Byggverksamhet, 3 anställda, 2 arbetsställen

Stål- och metallframställning, 3 anställda, 1 arbetsställe

Skogsbruk, 1 anställd

Ensamföretagare inom jordbruk, 3, motorfordonsservice, 1, fastighetsverksamhet, 1, data, 1

annan service, 1, rekreation, 1, partihandel, 2, rörmokeri, 1, saknas uppgift, 9.

 

Mark finns för industrietableringar i närheten av Sune Carlssons åkeri

 

Bra/Styrkor: Industribyn, där det mesta är uthyrt idag

 

Dåligt/Svagheter: Finns ingen färdig industrimark

Försämrad postservice. Idag finns det post i affären med enbart paket ärenden. Inga in- och utbetalningar.

 

Förslag till åtgärder: Marknadsföra orten för näringslivsetablering.

 

 

Utvecklingsarbete, EU projekt/ I nuvarande läge inte aktuellt

 

 

 

 

 

Turism

 

Nuläge: Den gamla bruksmiljön och Hemmesjö gamla kyrka är de etablerade besöksmålen.

Sommartid erbjuds också guidning, café, hantverk och musikunderhållning i bruksmiljön. Gamla kyrkan visas för turister och andra av ungdomar.

 

Styrkor: Badplats med bryggor, omklädningshytter, grillplats, bord och gungor finns.

 

Svagheter: Det finns inga övernattningsmöjligheter och heller inget matställe. Skyltar och information över vad man behöver veta som turist behöver kompletteras.

 

Förslag till åtgärder:  Skyltar och information om t.ex. intressanta utflyktsmål och aktiviteter i närheten görs, även på tyska och engelska.

Övernattning ordnas.

Möjlighet att lösa fiskekort dagtid, ex.vis i affären och på sommarcaféet.

 

Jämställdhet och integration

 

Föreningsrådets styrelse består f.n. av 4 kvinnor och 8 män. Ordförande är kvinna. Ordinarie är 3 kvinnor och 5 män. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i vår styrelse. Föreningarna ser det som en självklarhet att erbjuda ett utbud, som är attraktivt ur jämställdhetssynpunkt.

 

Det finns ett antal innevånare som har utländsk bakgrund i Åryd. Det får nog ses som ganska lätt att integreras i Åryd. Detta hänger säkert ihop med ortens historia, som bruksort, där det behövdes arbetskraft. Invandrare och även arbetare från Norrland anställdes och bosatte sig sedan i samhället.

 

Demokrati

 

Åryds Föreningsråd är en form av demokrati. Intresset för demokrati och samhällsfrågor är emellertid inte särskilt stort.

 

 

Miljö, jord, skog och fiske

 

Nuläge: Vacker natur med fina promenadvägar och cykelvägar.  Sjöar och vattendrag för bad och fiske.

Det finns inte så mycket jordbruk i Åryd, däremot i omgivningarna finns ett antal.

 

Bra/Styrkor: Vacker natur, skogar och vatten.

 

Dåligt: -

 

Förslag till åtgärder: -

 

 

Miljö/hållbar utveckling

 

Nuläge: Återvinningsstation finns på parkeringen vid idrottsplatsen. Miljörum finns i hyreshusen.

 

Bra/Styrkor: Möjlighet att vattna trädgårdar med sjövatten.

 

Dåligt/Svagheter: Skräpigt i och omkring återvinningsstationen, miljörummen och även i naturen.

 

Förslag till åtgärder: Informera om att hålla rent för allas trivsel.

 

KULTUR/FRITID

 

Nuläge: Det finns ett antal föreningar: ÅIK, som har barn- och ungdomsverksamhet med bl.a. fotboll, tennis, motion, fisketävlingar m.m. Hembygdsföreningen, som medverkar vid sommarens guidningar av bruksmiljön, arrangerar Hembygdsdag, musikunderhållningar, kulturhistoriska aktiviteter m.m.   Folkets Hus föreningen, som har hand om sommarcaféet i bruksmiljön, arrangerar musikkvällar, ungdomsverksamhet, pubkvällar, bio, m.m., PRO, som erbjuder pensionärerna ett rikt utbud av aktiviteter, resor m.m., m.fl.

Den kyrkliga församlingen ordnar också sammankomster och musikaliska arrangemang, likväl som barn- och ungdomsaktiviteter.

Församlingen har en sångkör, som sjunger både i kyrkliga och profana sammanhang.

 

Bra/Styrkor: Föreningslivet med det engagemang, som finns där är en styrka. Aktiviteter med kultur och fritidsinnehåll arrangeras av föreningarna, vilket är nödvändigt för att hålla bygden levande.

 

Dåligt/Svagheter: Avsaknaden av en Fritidsgård för ungdomarna är en svaghet.

 

Förslag till åtgärder: Fritidsgård ordnas.

Ytterligare en fotbollsplan behövs.

Elljusspåret är i stort behov av förbättring

Ny belysning behövs vid grusplanen

Trekanten, som är gräsområdet precis vid sjön i Åryds centrum behöver soffor och bord.

Soffor utmed sjön är också önskvärt

 

3 TÄNKBARA LOKALA UTVECKLINGSOMRÅDEN

 

  1. Bostäder – Resurser: Det är svårt att bedriva utvecklingsarbete vad gäller byggande, eftersom det f.n. är så dyrt att bygga bostäder.
  2. Kultur/Fritid/Turism/Utbildning(kursutbud) – Resurser: Byapeng, men även andra ekonomiska tillskott från kommunen.
  3. Kommunikationer/trafikmiljöer/skyltning:  - Resurser: Samma som 2

 

 

Hemsida: Hemsida för Åryd är framarbetad och ligger ute på nätet.