Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  100223

 

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Agneta Svensson, Lena Borg, Anders Lindoff, Peter Ekberg, Roland Schaarschuch

 

 
 

 

§ 1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

 

Mötets öppnande

§ 2

Dagordningen godkändes.

 

Dagordning

§ 3

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll

 

§ 4

 

Inga skrivelser har kommit.

 

Skrivelser

§ 5

Folkets Husföreningen i Åryd planerar att lägga ner verksamheten våren 2010. De aktiviteter som finns kvar är bioverksamhet samt förvaltning/uthyrning av publokalen på Masugnsvägen 1. Styrelsen i föreningsrådet uttalade sig vara positiv till övertagandet av dessa aktiviteter från Folkets Hus.

 

Folkets Hus

 

§ 6

Tillgångarna vid årsskiftet var 32 448 kr. Sedan dess har räkningar på några tusen kronor betalts.

Från skolans föräldragrupp har kommit en förfrågan om hjälp till utveckling av skolgården. Föräldragruppen skall utföra det praktiska arbetet men behöver medel för inköp. Efter diskussion förklarade sig styrelsen positiv att sponsra med 5 000 kr men först skall undersökas med Vidingehem hur mycket de kan tänka sig att bidra med. Behovet är ca 10.000 kr.

Lena och Sabine kommer med förslag på inredning till publokalens 2:a våning så att den kan användas för barn/ungdomsverksamhet.

För utökning/förnyelse av föreningens hemsida krävs en utökning av kontot på webhotellet som kostar 264 kr + moms/år. Styrelsen beslutade att utöka  webbkontot.

 

Ekonomi

 

§ 7

-         Monica rapporterade att banverket kommer att ställa ut ett förslag till spårombyggnad i Åryd. Plats: Biblioteket i Åryd.

-         Claes rapporterade att en begäran om rivning av stationshuset i Åryd just nu behandlas av Växjö kommun. Enligt byggnadsantikvarien på Smålands museum finns små möjligheter att förhindra rivning. Det bör undersökas om något intressant kan räddas av inredningen.

-         Claes och Roland rapporterade om arbetet med att beskriva cykelrundan runt Årydsjön i en broschyr. Förutom ytterligare text återstår att förse rundan med en tydlig svart linje på kartan. Roland föreslog ett informationsblad i samband med cykelrundans invigningsfestlighet. Bladet skulle innehålla bl.a. presentation av föreningsrådet.

-         Förslaget om skatingmöjligheter i Åryd väckte debatt: Anders menade att det finns möjlighet i Växjö och att det skulle bli orimligt dyrt att anlägga något här i Åryd. Dessutom bör vi ta reda på om det finns intresse. Roland föreslog att i stället satsa på en ramp som kan placeras vid infarten till idrottsplatsen. Roland kollar priser på lämplig ramp.

-         Föreslagen minigolfanläggning ej möjlig att genomföra.

 

Rapporter

§ 8

Åryds föreningsråd håller årsmöte den 29 april kl. 19.

Folkets Husföreningens årsmöte hålls samma dag kl. 18.

 

Årsmöte

§ 9

-         Åryd Direkt, ett möte med politiker, tjänstemän, lokaltrafiken mm hålls i Åryd skolas matsal den 19 april. Föreningsrådet står för fika.

-         Åryds utvecklingsplan diskuterades. Behöver den förnyas? Alla uppmanas läsa igenom den och kommentera. Den finns numera också på hemsidan aryd.se.

-         Det planeras en träff med Vidingehem/Håkan Källberg om Vidingehems roll i Åryd. Monica meddelar tid och datum.

-         Prislistan för publokalen diskuterades. Styrelsen var ense om att prislistan gäller för alla med vissa undantag för ungdomsverksamhet.

-         Den bryggdel som levererades i juni 2009 ligger fortfarande på land. Beslagen verkar vara förkomna. Den måste komma i sjön i god tid inför årets båtsäsong.

-          Informerades om Länsbygderådets årsmöte den 22 april kl. 18.00 i Rottnegården. Växjö kommun är värd för mötet och passar på att informera utvecklingsgrupperna om sådant som är av intresse.

-         Informerades om Landsbygdsriksdagen den 6-9 maj i Sunne. Finns möjligheter att söka pengar från Leader för den som vill åka på detta.

 

Övriga frågor

§ 10

Monica förklarade mötet avslutat och deltagarna tackade Monica för kaffe och smörgås.

 

Avslutning

 

 

Åryd, dag som ovan

 

 

Claes Lissing                                                                  Monica Gustafsson

……………………….                                                  …………………………….

Claes Lissing, sekr                                                           Monica Gustafsson, ordf