Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 1 juni 2010

 

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Erik Häll, Agneta Svensson, Lena Borg, Roland Schaarschuch

 

 
 

 

§ 1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

 

Mötets öppnande

§ 2

Föreslagen dagordning godkändes med tillägget av punkt 3.1, Sommarcafé.

 

Dagordning

§ 3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll

 

§ 3.1

 

Linn Johansson, Kajsa Gustavsson och Mathias Stenby driver Masugnscaféet i sommar. Öppettider: tisdag – söndag, kl. 13-19. Start midsommarafton.

Kontakter med Miljö och Hälsa på Växjö kommun har lett till åtgärder i köket: Kylen från vinden flyttas ner för kakförvaring. Exempel på kakor placeras i den gamla disken. Pärm med egenkontrollprogram skall finnas. Förkläden.

Nyckel till lokalen lämnas av Lena Borg.

Nyckel till masugnen (elförsörjningen) finn redan i köket.

Gräsklippning av området från smålandsgärdsgården till masugnen görs av caféets personal.

Diskmedel etc. köps av caféet.

Städutrustning bekostas av föreningsrådet. Kvitton sparas.

Inköp av våffeljärn bekostas av föreningsrådet. Kvitton sparas.

 

Sommarcafé

§ 4

 

Valet av vice ordförande bordlades till kommande möte.

 

Vice ordf.

 

§ 5

Anmälan om adressändring till Vidingehem gör Monica Gustafsson.

ÅIK:s lagfartsansökan för Hemset 1:51 förbereds av Claes Lissing. Handlingar från ÅIK saknas för att kunna upprätta gåvobrevet.

 

Verksamhets­övertagande från FH

 

§ 6

Den befintliga utvecklingsplanen behöver förnyas. Tomtmark för privat och gemensamt byggande är en av flera viktiga frågor. Alla får i uppgift att läsa igenom och föreslå förändringar. Roland Schaarschuch  författar skrivelse till övriga bygderåd etc. om gemensamma trafikfrågor, tidtabeller, taxor. Monica Gustafsson tar fram adresser.

 

 

Utvecklings­plan

 

§ 7

Åryds föreningsråd beslutade ansöka om bankkonto hos Nordea med möjlighet till Internetbank. Det gamla kontot avslutas och medlen överförs till det nya kontot.

 

 

Ekonomi

§ 8

Roland Schaarschuch överlämnade kartan över ”Årydsjön runt” som kommer att delas ut till alla hushåll i Åryd. Kartan finns också på turistbyrån i Växjö, biblioteket i Åryd och på Masugnscaféet. Inplastade kartor sätts på anslagstavlorna. Gemensam, guidad cykling planeras till augusti.

 

Roland Schaarschuch arbetar vidare med sina kontakter på vägverket och Växjö kommun för att få en informationstavla vid infarten till Åryd.

 

Roland Schaarschuch fortsätter kontakterna med Växjö kommun angående satsning på lekplats i Åryd.

 

Rapporter

§ 9

Frågan m inköp av ljudanläggning att användas vid sommarcafé och i lokalen togs upp på nytt. Roland Schaarschuch kontaktar Peter Ekberg för förslag.

 

Tältuthyrning sköts av Claes Lissing. Tälten förvaras i stallet vid herrgården.

 

Övrigt

 

§ 10

Nästa möte i Åryds föreningsråd är måndagen den 13 september kl. 19.

Därmed förklarade Monica Gustafsson mötet avslutat

 

Nästa möte

 

 

Åryd, dag som ovan

 

 

Claes Lissing                                                                  Monica Gustafsson

……………………….                                                  …………………………….

Claes Lissing, sekr                                                           Monica Gustafsson, ordf